ᛡГерб УкраїниᛡУКРАЇНА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області

НАКАЗ

м. Миколаїв

від 11 травня 2011 року №47-в

Про виконання наказу Держкомзему
від 28 лютого 2011 року № 126 “Про
затвердження Змін до Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт”

Відповідно до вимог статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», на виконання наказу Держкомзему від 28 лютого 2011 року № 126 “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25^03.2011 за № 398/19136, керуючись Положенням про Головне управління Держкомзему у Миколаївській області, затвердженим наказом Держкомзему від 26.04.2010 № 337 «Про затвердження Положень про Головне управління Держкомзему у Миколаївській області, про управління Держкомзему у місті Миколаїв»,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам начальника Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, керівникам структурних підрозділів Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальникам управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області за належністю:

1.1. Взяти до відома та використання в роботі Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджені наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28.02.2011 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за № 398/19136, (копія додається).

2. Завідувачеві сектору взаємодій із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Головного управління Держкомзему у Миколаївській області Єрмакову І.В. забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації та розміщення на сайті Головного управління Держкомзему у Миколаївській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління Держкомзему у Миколаївській області Василюк К.В.

Начальник Головного управління  В. П. Янчук


ᛡГерб УкраїниᛡУКРАЇНА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Держкомзем

НАКАЗ

28.02.2011 м. Київ №126

Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт”

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за № 821/16837, що додаються.

2. Департаменту державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування, Юридичному департаменту забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу інформаційного забезпечення роботи з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзему Левушевського І.Д.

Голова комісії з проведення реорганізації  А. М. Кадомський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

із земельних ресурсів

28.02.2011 №126

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

1. У розділі 1:

1.1. Пункт 1.14 викласти в такій редакції:

«1.14 – Ліцензіат згідно з Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації» має подавати до Держкомзему (територіальним органам Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) документацію із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення обов’язкової, вибіркової та добровільної форм державної експертизи.».

1.2. Пункти 1.15, 1.16 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.17-1.21 вважати відповідно пунктами 1.15-1.19.

2. Розділ ІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи ІІІ, IV вважати відповідно розділами ІІ, ІІІ.

3. У розділі II:

3.1. У пункті 2.1:

абзац другий підпункту 2.1.1 викласти в такій редакції:

«наявність у власності або в користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;»;

доповнити підпункт 2.1.1 новими абзацами такого змісту:

«ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних виді» господарської діяльності»;

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).»;

абзаци другий та третій підпункту 2.1.2 викласти в такій редакції:

«наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю «землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр» або «землеустрій та кадастр» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

призначення цього спеціаліста відповідальним за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, корм і правил при виконанні робіт із землеустрою.».

3.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. У разі розробки ліцензіатами окремих видів документації із землеустрою встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги, пов’язані із необхідністю залучення за трудовим договором таких спеціалістів:

2.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм використання та охорони земель, розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень – залучення до розробки документації із землеустрою спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», «агрохімія і ґрунтознавство», «містобудування».

2.2.2. Для розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів – залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «містобудування».

2.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико- культурного призначення – залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «екологія та охорона навколишнього середовища», «містобудування».

2.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів – залучення до розробки проектів та технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «агрономія», «агрохімія і ґрунтознавство».

2.2.5. Для розроблення технічної документації з економічної оцінки земель, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «економіка підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної діяльності)».

2.2.6. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів – залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», «містобудування».».

3.3. У підпункті 2.3.1 пункту 2.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«наявність у власності або у користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).».

3.4. Абзац другий підпункту 2.3.2 пункту 2.3 викласти в такій редакції: «наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями «землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр» або «землеустрій та кадастр» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;».

4. У розділі ІІІ:

4.1. У підпункті 3.1.1 пункту 3.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).».

4.2. У підпункті 3.1.2 пункту 3.1 абзаци другий та шостий викласти в такій редакції:

«наявність у складі суб’єкта господарювання спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями «землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр», «землеустрій та кадастр» або «оцінка землі та нерухомого майна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов’язками відповідає за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні землеоціночних робіт.»;

«наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», витяг із Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.».

4.3. У підпункті 3.2.1 пункту 3.2:.

абзац другий викласти в такій редакції:

«наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).».

4.4. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.2. Кваліфікаційні вимоги:

наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями «землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр», «землеустрій та кадастр» або «оцінка землі та нерухомого майна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майновий прав та професійну оціночну діяльність в Україні», витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язаний не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію.».

5. У додатках 1, 3-5 слова і цифри «перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423» виключити.

Директор Департаменту державної експертизи та ліцензування М. А. Шишов