ПРОЕКТ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

проведення земельних торгів з продажу вільних

земельних ділянок та права їх оренди

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок проведення земельних торгів на території Миколаївської області (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного, Земельного та Бюджетного кодексів України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель”, “Про плату за землю”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, “Про державну експертизу землевпорядної документації”, Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.02р. № 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”, від 16.05.02р. № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”, наказу Держкомзему України від 09.01.03р. №2 “Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок”.

1.2. Порядок визначає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок державної та комунальної власності (права їх оренди), громадянам та юридичним особам, які можуть бути їх покупцями відповідно до законодавства України.

1.3. Не підлягають продажу на земельних торгах земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них у разі:

а) розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;

б) використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

в) використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

г) перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);

ґ) розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

д) будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій;

е) проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;

є) будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено.

1.4.  Тимчасове положення поширюється на територію Миколаївської області і є обов’язковим для виконання згідно з чинним законодавством органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності та галузевого підпорядкування, а також фізичними особами.

1.5. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 Земельного кодексу України.

1.6. Земельні торги – це врегульований нормами чинного земельного та цивільного законодавства України, а також цим Положенням порядок продажу на конкурентних засадах громадянам та юридичним особам вільних земельних ділянок та продажу права на оренду земельних ділянок.

1.7. Земельні торги проводяться у формі земельного аукціону. Рішення про продаж земельних ділянок (права їх оренди) державної або комунальної власності на земельних торгах приймає райдержадміністрація або місцева рада відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом.

1.8. Земельний аукціон — це врегульований нормами чинного Земельного кодексу України та іншими законодавчими актами, а також цим Положенням конкурентний продаж земельних ділянок (права їх оренди), відповідно до якого право власності (оренди) на земельну ділянку набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку (право її оренди) відповідно до її цільового призначення.

1.9. Об’єктами земельних торгів відповідно до цього Положення є земельні ділянки державної та комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду громадянам та юридичним особам відповідно до затвердженої у встановленому порядку землевпорядної документації.

1.10. Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних аукціонах, не повинні мати будь-яких правових обмежень щодо можливості набуття їх у власність (оренду).

1.11. Організатором земельних торгів є обласна або районна державні адміністрації в межах повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України в разі якщо земельна ділянка розташована за межами населених пунктів або відповідні органи місцевого самоврядування в разі якщо земельна ділянка розташована у межах населених пунктів.

1.12. Проведення земельних торгів здійснюється Виконавцем – юридичною особою, яка має у своєму складі Ліцитатора (спеціаліста з продажу майна державної власності) на підставі договору з Організатором (до початку окремого ліцензування робіт з проведення земельних торгів).

1.13. Ліцитатор – ведучий земельного аукціону, який призначається Виконавцем торгів, знає порядок і володіє технікою проведення аукціону.

1.14. Розмір винагороди Виконавцю за проведення земельних торгів визначається диференційовано на підставі договору між Організатором торгів і Виконавцем у кожному випадку окремо.

1.15. Учасники земельних торгів – громадяни та юридичні особи, які сплатили реєстраційний і гарантійний внески, уклали з Виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до законодавства України.

1.16. Покупцями на земельних торгах можуть бути:

громадяни України;

юридичні особи України всіх організаційно-правових форм, засновані громадянами і юридичними особами України;

іноземні юридичні особи, спільні підприємства, іноземні громадяни та особи без громадянства у разі придбання земельних ділянок з врахуванням вимог статей 81, 129 Земельного кодексу України.

1.17. З метою прозорості проведення земельних аукціонів, Організатор утворює аукціонну комісію та визначає її склад. До складу комісії включаються :

голова комісії – представник Продавця

секретар комісії – представник Продавця

Члени комісії:

начальник районного державного органу земельних ресурсів,

начальник відділу будівництва та архітектури райдержадміністрації,

головний санітарний лікар району (за згодою),

представник місцевого державного органу охорони навколишнього природного середовища (за згодою),

начальник фінансового управління райдержадміністрації,

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації,

начальник податкової інспекції (за згодою).

Склад комісії затверджується рішенням Організатора. У разі необхідності до роботи комісії залучаються представники зацікавлених установ, підприємств, організацій.

1.18. Аукціонна комісія здійснює контроль за підготовкою та проведенням земельних аукціонів і має такі повноваження:

своїм рішенням знімати з аукціону ділянку в разі виявлення порушень встановленого порядку підготовки і проведення земельного аукціону;

своїм рішенням припиняти земельний аукціон у випадку порушення Виконавцем укладеного договору на проведення земельного аукціону;

ставити перед Організатором питання про визнання недійсними результатів земельного аукціону з того лота, при продажу якого були виявлені порушення;

здійснювати нагляд за порядком подання та прийняття поданих учасниками земельного аукціону документів.

Рішення аукціонної комісії оформляються протоколом.

1.19. Підготовка та проведення земельних торгів включає кілька етапів:

проведення вибору земельних ділянок та розроблення містобудівної документації у випадках, визначених законодавством;

формування переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах та його затвердження;

виготовлення землевпорядної документації;

визначення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (при продажі права оренди);

складання технічного паспорта земельної ділянки;

затвердження в установленому порядку землевпорядної та землеоціночної документації та визначення Організатором умов продажу або оренди земельної ділянки;

укладання між Організатором та Виконавцем земельних торгів відповідного договору про проведення земельного аукціону;

публікація офіційного інформаційного повідомлення про проведення земельних торгів у друкованих та інших засобах масової інформації;

виготовлення та розміщення на земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про земельні торги;

прийом заяв (клопотань) на участь в земельних торгах від фізичних та юридичних осіб та укладання з ними угод про права та обов’язки сторін під час проведення земельного аукціону;

реєстрація Покупців в якості учасників земельних торгів;

проведення земельних торгів;

укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди);

проведення розрахунків Переможцем земельних торгів та оформлення права власності або оренди на земельну ділянку.

2. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах

2.1. Організатор визначає перелік земельних ділянок державної або комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної власності, або права оренди на них для продажу на земельних торгах окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта.

2.2. Добір земельних ділянок для формування переліку, передбачено у п.2.1 цього Положення, здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних або місцевих правил забудови. При доборі земельних ділянок враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

2.3. Перелік таких ділянок протягом року може змінюватися і доповнюватися, як з ініціативи Організатора, так і у зв’язку із зверненням юридичних та фізичних осіб.

2.4. Земельна ділянка, у тому числі та, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) державної або комунальної власності, виставляється на земельні торги окремим лотом після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

б) визначення вартості лота, причому вартість земельної ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці;

в) виготовлення технічного паспорта об’єкта продажу.

2.5. У технічному паспорті містяться відомості про:

а) розміри земельної ділянки;

б) місце розташування (адресу);

в) форму власності (державна чи комунальна);

г) грошову оцінку земельної ділянки або права оренди на неї та оцінку розташованого на ній об’єкта нерухомого майна і стартову ціну лота;

ґ) природний і господарський стан земельної ділянки;

д) цільове призначення земельної ділянки;

е) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

є) інвентаризаційний опис будівель і споруд (для забудованої земельної ділянки).

2.6. Технічний паспорт об’єкта продажу (лота), умови його продажу, у тому числі (у разі необхідності) вимоги щодо граничних термінів забудови земельної ділянки, розміру відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, визначення розміру пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, затверджуються райдержадміністрацією.

2.7. Положення про технічний паспорт об’єкта продажу (лота), який виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.8. Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на аукціон, виготовляється на замовлення Організатора земельних торгів.

2.9. Видатки, пов’язані із складанням технічного паспорта на земельну ділянку, а також технічної документації, що додається до паспорта, провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

Договором про умови участі в аукціоні може бути передбачено відшкодування переможцем аукціону затрат на виготовлення технічного паспорта та землевпорядної документації на земельну ділянку.

2.10. Після підготовки відповідної документації та технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, Організатор приймає рішення про затвердження документації та стартової ціни.

2.11. На підставі рішення про проведення земельного аукціону, Організатор укладає із Виконавцем відповідний договір про проведення земельного аукціону.

2.12. Виконавець земельних торгів не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення публікує в засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельних торгів.

2.13. Офіційна інформація про об’єкт продажу (лот) повинна містити відомості про:

а) розміри земельної ділянки;

б) цільове призначення, а для містобудівних потреб – також види використання (пріоритетні та допустимі);

в) умови продажу та стартову ціну;

г) місце і час проведення торгів;

ґ) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

д) найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом об’єкта продажу (лота).

  1. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про об’єкт продажу (лот), а

також розміщення на земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про об’єкт продажу (лот).

2.15. З моменту опублікування інформаційного повідомлення Виконавець торгів дає можливість особам, які бажають взяти участь в земельному аукціоні, придбати за ціною, що встановлюється Організатором, інформаційний пакет учасника аукціону та надає консультації з питань проведення земельного аукціону.

2.16. Інформаційний пакет має включати інформацію про:

місцезнаходження, площу та межі земельної ділянки;

цільове призначення;

план земельної ділянки;

умови оренди (у разі продажу права оренди) та умови використання земельної ділянки;

стартову ціну об’єкта аукціону;

копії висновків спеціально уповноважених органів;

банківські реквізити рахунку, відкритого для обслуговування аукціону;

інші інформаційні матеріали та документи (за необхідністю).

2.17. Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов’язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

2.18. Організатор земельних торгів та Виконавець, що проводить земельні торги, зобов’язані забезпечити рівні умови участі всіх Покупців в земельному аукціоні та дотримання конфіденційності щодо інформації, яка міститься у заяві.

3. Порядок подання документів на участь в земельному аукціоні

3.1. Для участі в земельному аукціоні Покупець – фізична особа (або її представник) подає до Виконавця, що проводить земельні торги, заяву на участь в земельних торгах, а уповноважена особа Покупця – юридичної особи – клопотання на участь в земельних торгах, та пакети документів, передбачені цим Положенням.

3.2. Заява (клопотання) на участь в земельних торгах заповнюється українською мовою, друкованими літерами, чорними чорнилами, без будь-яких виправлень. Всі дії щодо заповнення заяви (клопотання) та інших документів здійснюються Покупцем (або його представником) особисто.

3.3. Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи, або її уповноваженої особи. Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

3.4. Разом із заявою (клопотанням) на участь в земельних торгах всі Покупці подають основний та додатковий пакети документів.

3.5. Основний пакет документів Покупця – юридичної особи містить в собі наступне:

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

копію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України;

копію документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення;

документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;

документ про сплату гарантійного внеску;

документ про сплату реєстраційного внеску.

3.6. Основний пакет документів Покупця – фізичної особи містить в собі наступне:

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;

документ про сплату гарантійного внеску;

документ про сплату реєстраційного внеску.

3.7. Обов’язковий для всіх Покупців додатковий пакет документів містить в собі договір про права та обов’язки сторін під час проведення земельного аукціону.

  1. Всі дії щодо подання клопотання юридичною особою на участь в земельному аукціоні виконує належним чином уповноважена особа Покупця – юридичної особи. При поданні клопотання уповноважена особа Покупця – юридичної особи повинна пред’явити паспорт та документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

3.9. У разі подання заяви представником Покупця – фізичної особи, він пред’являє із заявою паспорт або документ, що його замінює, та довіреність від Покупця на подання заяви та участь в аукціоні, що засвідчена нотаріально.

  1. Покупці, що мають намір взяти участь в земельному аукціоні по

одному з лотів сплачують реєстраційний та гарантійний внесок та укладають угоду про права та обов’язки сторін під час проведення земельного аукціону.

Реєстраційний внесок – внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як Учасника аукціону. Розмір реєстраційного внеску визначається

Організатором торгів та розраховується виходячи з того, що він повинен покривати витрати, пов’язані з організацією торгів. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати на час публікації оголошення про проведення земельних торгів.

Гарантійний внесок – завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється Організатором аукціону, та не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу земельного лота.

Якщо Покупець виявляє бажання взяти участь в аукціоні по кількох лотах, що виставлені на земельні торги, він сплачує гарантійний та реєстраційний внески по кожному лоту окремо.

3.11. Особи, які подали заяву (клопотання), сплачують вартість інформаційного пакета учасника аукціону. Учасник аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об’єкти, на які подані заяви, та за які сплачено реєстраційний та гарантійний внески і сплачено вартість інформаційного пакета учасника земельного аукціону.

3.12. При отриманні від Покупця документів, що забезпечують його участь в земельному аукціоні, відповідальний працівник Виконавця торгів, реєструє заяву (клопотання) та проставляє на ній (ньому) вхідний номер та дату прийому.

3.13. Заява (клопотання) не приймається та повертається Покупцю разом з поданими документами для доопрацювання у випадках:

виявлення помилок;

відсутності на момент подання заяви (клопотання) Покупцем повного комплекту документів, передбаченого цими Рекомендаціями;

подання заяви (клопотання) неналежною особою;

ненадходження від Покупця суми реєстраційного та (або) гарантійного внесків.

3.14. Прийом заяв (клопотань) для участі в земельному аукціоні завершується за три робочих дні до дати проведення земельного аукціону.

4. Порядок проведення земельного аукціону

4.1. Земельний аукціон проводиться за наявності не менше двох Учасників на кожний лот. За наявності лише одного Учасника лот з торгів знімається.

  1. В день проведення аукціону Виконавцем торгів здійснюється реєстрація Учасників аукціону. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.
  1. Для участі в земельному аукціоні кожний з Покупців під час своєї реєстрації одержує номер учасника аукціону та інформаційну картку, що містять такі відомості:

номер, під яким особа бере участь в земельному аукціоні;

коротку характеристику та адресу об’єкта земельного аукціону;

стартову ціну об’єкта земельного аукціону.

4.4. Реєстрація закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.

4.5. Під час земельного аукціону в залі присутні члени аукціонної комісії, можуть бути присутні особи, запрошені Організатором земельного аукціону, які не є Учасниками земельного аукціону.

4.6. Аукціон проводить Ліцитатор, який призначається Виконавцем торгів.

4.7. Аукціон починається з оголошення Ліцитатором умов, правил проведення аукціону та штрафних санкцій до учасників, що можуть бути застосовані.

4.8. Всі дискусії та суперечки Ліцитатор вирішує до початку аукціону. В процесі торгів та після їх завершення ніякі претензії не приймаються.

4.9. Під час проведення земельного аукціону (від моменту його початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:

ведення розмов учасниками земельного аукціону та запрошеними особами;

втручання будь-яким способом в земельний аукціон особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;

переміщення по залу без дозволу Ліцитатора;

користування мобільним та пейджерним зв’язком;

здійснення інших дій, що порушують порядок земельного аукціону.

Ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу земельного аукціону здійснюється за погодженням з Організатором та Учасниками торгів.

4.10. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

усно попередити учасника земельного аукціону чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;

вимагати від учасника земельного аукціону чи запрошеної особи покинути зал земельних торгів за неодноразове порушення порядку земельного аукціону;

не допустити проведення земельного аукціону по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням земельного аукціону по лоту.

4.11. Торги розпочинаються з оголошення Ліцитатором стартової ціни та кроку його збільшення. Ліцитатор називає кількість Учасників аукціону по кожному виставленому на аукціон лоту та оголошує номер лота, назву, коротку характеристику, початкову ціну об’єкта земельних торгів.

4.12. Продаж конкретного лота починається з ударом молотка. Якщо в ході торгів протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання підняти стартову ціну об’єкта хоча б на один крок, Ліцитатор знімає об’єкт з аукціону, торги за даним лотом не проводяться.

4.13. Якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, Ліцитатор збільшує початкову ціну, або ціну запропоновану учасником земельного аукціону на розмір кроку аукціону, з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Крок аукціону при продажі земельної ділянки становить не менше 10 відсотків від стартової ціни із заокругленням до рівної суми.

4.14. Кожен з покупців має право сповіщати про готовність придбати лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої Ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни об’єкта земельного аукціону, яка повинна бути більшою, ніж ціна, названа Ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, або на декілька порядків вище обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

4.15. Мовчання покупця, що першим підніс табличку з номером після оголошення Ліцитатором ціни трактується, як згода покупця на запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер покупця, що першим підніс табличку, і оголошує наступну ціну згідно із кроком.

4.16. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої Ліцитатором ціни одночасно декілька покупців підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то Ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів покупців до тих пір, поки будь-який з покупців не оголосить свою ціну, або Ліцитатор не визначить, який з покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної Ліцитатором ціни.

4.17. Якщо при послідовному збільшенні ціни Ліцитатором одночасно декілька покупців залишають свої таблички піднятими, Ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з покупців своєї пропозиції назвати номер покупця, що оголосив цю пропозицію, та ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

  1. Торги вважаються завершеними, якщо після трьохразового, з інтервалом в одну хвилину, оголошення Ліцитатором чергової ціни, не буде запропоновано вищої ціни. Ліцитатор одночасно з ударом молотка і проголошенням слова “Продано” сповіщає про продаж даного лота та називає номер учасника під яким він зареєстрований. Переможцем земельного аукціону визнається покупець, аукціонний номер якого Ліцитатор назвав останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.

4.19. Після закінчення земельного аукціону переможці торгів по кожному лоту підписують протокол, який ведеться під час земельного аукціону.

4.20. У протокол заноситься:

дата і місце проведення аукціону;

найменування Організатора аукціону та Виконавця – юридичної особи, що проводить аукціон;

прізвище, ім’я та по батькові Ліцитатора;

номер лота;

дані щодо розміру та місцезнаходження об’єкта земельного аукціону;

інформація про учасників аукціону;

стартова ціна об’єкта земельного аукціону;

пропозиції учасників земельного аукціону;

остаточна ціна;

реквізити переможця аукціону.

Протокол підписується переможцем аукціону, Ліцитатором та членами аукціонної комісії.

Протокол складається в 3-х примірниках: по одному примірнику для переможця, Організатора аукціону та Виконавця аукціону.

4.21. Покупець, який відмовився від підписання протоколу земельного аукціону, позбавляється права на подальшу участь в земельному аукціоні. Сума гарантійного внеску йому не повертається. За рішенням Організатора земельний аукціон по цьому об’єкту може бути поновлений в день проведення земельного аукціону за наявності необхідної кількості Покупців.

4.22. Після закінчення земельного аукціону по кожному лоту Ліцитатор має право оголосити перерву протягом 15 хвилин.

4.23. Не пізніше п’яти робочих днів після підписання протоколу Організатор земельних торгів і переможець аукціону укладають Договір купівлі-продажу земельної ділянки або договір права оренди, який посвідчується нотаріально.

4.24. Переможцю земельного аукціону сума гарантійного внеску зараховується при подальших розрахунках у вартість придбаного лота.

  1. Сума гарантійного внеску повертається усім учасникам земельного аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця і осіб, які порушили умови угоди про права та обов’язки сторін під час проведення земельного аукціону.

4.26. При поверненні гарантійного внеску Учасникам, які не стали Переможцями аукціону, кошти перераховуються на власний поточний рахунок Учасника, вказаний в довідці банку.

4.27. Оплата за інформаційний пакет та реєстраційний внесок поверненню не підлягають.

4.28. Договір купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди) є підставою для внесення коштів на відповідні бюджетні рахунки за придбаний об’єкт. Вартість придбаної земельної ділянки або права її оренди сплачується Покупцем в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки чи договором купівлі-продажу права оренди. У випадку невнесення коштів у терміни, обумовлені договором купівлі-продажу земельної ділянки чи договором купівлі-продажу права оренди, результати земельного аукціону за рішенням Організатора по конкретному лоту анулюються, Договір купівлі-продажу (оренди) розривається в односторонньому порядку, а сума гарантійного внеску Покупцеві не повертається.

5. Визнання земельного аукціону таким, що не відбувся

5.1. Земельний аукціон може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;

в) несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.

5.2. Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає аукціонна комісія з врахуванням висновку Виконавця. Таке рішення аукціонної комісії підлягає затвердженню Організатором земельного аукціону.

5.3 Спори щодо визнання результатів аукціону недійсними вирішуються в судовому порядку.

6. Набуття права власності (оренди) та порядок

розрахунків за придбаний об’єкт земельних торгів

6.1. Покупець набуває право власності на придбану земельну ділянку за результатами проведеного аукціону після повної сплати вартості земельної ділянки, одержання Покупцем державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

  1. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону та договір купівлі-продажу права оренди.

Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню за бажанням сторін, та його державної реєстрації.

6.3. Для одержання документів, що посвідчують право власності або право оренди земельної ділянки Покупець замовляє в ліцензованій організації технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

6.4. Порядок проведення розрахунків за придбану на земельних торгах земельну ділянку (право її оренди) визначається Договором купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди).

6.5. У разі дострокового припинення договору оренди землі за ініціативою орендодавця земельної ділянки (крім дострокового припинення договору оренди у зв’язку з невиконанням орендарем своїх обов’язків), право оренди якої набуто за результатами аукціону, орендодавець відшкодовує орендарю витрати на його набуття у строки, визначені умовами договору та законом, і збитки, які понесе орендар внаслідок дострокового припинення договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.

7. Порядок розподілу та використання коштів

від проведення земельних торгів

7.1. Кошти, отримані від продажу на аукціоні земельних ділянок (прав їх оренди), зараховуються до бюджетів у порядку, визначеному законодавством.

7.2. Кошти, які надходять від реалізації інформаційних пакетів, реєстраційні внески, які не повертаються учасникам аукціону використовуються на покриття затрат з підготовки та проведення аукціонів.