ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру
25 квітня 2018 року № 68
(в редакції наказу Держгеокадастру
від 29.10.2018 №192)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2018 РІК
(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за № 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Постійними заходами з реалізації Держгеокадастром засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, що  належать до сфери управління Держгеокадастру, є:

з/п
Заходи
Терміни
Відповідальні особи/підрозділи
1.
Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
постійно
Перший заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
2.
Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції
3.
Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру
щоквартально
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру
4.
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру
5.
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
6.
Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

7.
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
8.
Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування
жовтень – грудень
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
9.
Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
10.
Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Невідкладно після виявлення
Управління запобігання та виявлення корупції,керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
11.
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
12.
Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо
Керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
13.
Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
14.
Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнанних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
15.
Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,Департамент забезпечення діяльності служби,

Управління справами,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

16.
Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
постійно
Юридичний департамент, Департамент забезпечення діяльності служби
17.
Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження)
Департамент забезпечення діяльності служби,Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2018 № 1947 Комісія здійснила оцінку (дооцінку) корупційних ризиків, підготувала звіт за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який затверджено в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. (додаток 1) та включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, які зазначені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців апарату Держгеокадастру з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2018
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2018
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2018
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

На листопад – грудень 2018 року Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру заплановано проведення наступних заходів:

№ з/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін проведення
1.
Тренінг на тему:«Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації»

 

працівники апарату Держгеокадастру 
листопад2018 року
2.
Тренінг на тему:«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця»

 

працівники апарату Держгеокадастру 
грудень2018 року

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держгеокадастрі відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 86-р, серед них: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики тощо за участю керівництва Держгеокадастру та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, звітування в  рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного обговорення стану виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання ти виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Критеріями оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру є: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Комісія готує інформацію про стан виконання антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї. У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держгеокадастру для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, встановлення недієвості заходів, визначених антикорупційною програмою, за результатом проведеного моніторингу та оцінки її виконання, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держгеокадастру
______________ О. КОЛОТІЛІН

Звіт
за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру  

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений в. о. Голови Держгеокадастру звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2018 № 1947 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік» Комісією проведено дооцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

При ідентифікації та оцінці (дооцінці) корупційних ризиків було використано наступні джерела:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– досліджено матеріали попередніх оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– проаналізовано матеріали щодо виконання Держгеокадастром, його територіальними органами та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 9 місяців 2018 року;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень.

З метою залучення громадськості до оцінки та обговорення антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та змін до неї на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 24.09.2018 розміщено оголошення про проведення Комісією дооцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік за 9 місяців 2018 року, а також щодо проведення 11.10.2018 відкритого засідання Комісії з питань дооцінки корупційних ризиків та обговорення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру.

Пропозиції від громадськості, представників інших органів влади, правників та експертів не надходили.

За результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру Комісією ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (за результатом дооцінки) (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Голова Комісії                                                                                         І. РУБАН

Секретар Комісії                                                                 В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення