Щорічна декларація. Відповідно до Закону № 1700 із змінами, внесеними Законом № 140, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1700, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті  Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року  після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Претенденти. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1700, та особа, зазначена у пункті 4 частини першої статті 3 цього закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Після подання декларації суб’єкт декларування протягом семи днів має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

Обов’язок декларанта у разі притягнення його до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей подати відповідну декларацію з достовірними відомостями залишається незмінним.

 Нова інформація, що зазначається в декларації

  • Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи або місце майбутньої роботи, займану посаду або посаду, на яку він претендує, та категорію посади суб’єкта декларування, у «тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • Корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні; юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.
  • Нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї,у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті крипто-валюти.
  • Отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження, цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
  • Наявності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних металах.
  • Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно.
  • Видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів. Ці відомості подаються незалежно від того, знаходиться обєкт декларування на території України чи за її межами.